Warunki współpracy

Warunki współpracy w zakresie odbioru osadów ściekowych:

1. Oświadczenie od zakładu wytwarzającego osad/odciek/ściek, które zawiera:
a. Opis działalności zakładu – ogólnie.
b. Nazwę substratu osad/odciek/ściek (jeśli jest – kod odpadu; jeśli UPPZ to numer weterynaryjny i kategorię UPPZ).
c. Dokładny opis procesu technologicznego z wyszczególnieniem miejsca w procesie, gdzie powstaje ww. osad/odciek/ściek – w którym miejscu, na jakim etapie byłby przekazywany do biogazowni.
d. WAŻNE – oświadczenie musi zawierać zdanie na temat tego, że osad/odciek/ściek pochodzi tylko i wyłączenie z procesu technologicznego/przemysłowego i nie ma kontaktu ze ściekami socjalno-bytowymi.
e. Oświadczenie MUSI być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy wynikające z KRS (jeśli jest pełnomocnik to niezbędne jest przedstawienie kopii pełnomocnictwa).
f. Wskazane jest aby oświadczenie było złożone na papierze firmowym zakładu.
g. Oświadczenie wydaje się oddzielnie na każdy zakład, jeśli Firma posiada więcej niż jedno miejsce wytwarzania.

2. Jeśli osad/odciek/ściek stanowi odpad to dodatkowo niezbędne jest przedstawienie: 

Decyzji na wytwarzanie lub przetwarzanie odpadu lub oświadczenie, że zakład nie ma obowiązku takiej decyzji posiadać.

Decyzję na wytwarzanie lub przetwarzanie odpadu lub oświadczenie, że nie muszą takiej decyzji posiadać. (w przypadku, jeśli nie wytwarzają powyżej 3 000 ton odpadów na rok).

3. Jeśli osad/odciek/ściek jest UPPZ to niezbędne jest przedstawienie NUMERU WETERYNARYJNEGO oraz decyzji lekarza weterynarii zatwierdzającą zakład podlegający nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej.

Warunki współpracy w zakresie odbioru produktów paszowych:

Mając na względzie fakt, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są do przestrzegania zasad „pakietu higienicznego”, należy uznać, iż spełniają wszystkie wymogi techniczne i organizacyjne przewidziane dla zakładów sektora paszowego.

Wymagania, które musi spełniać wytwórca produktu paszowego:

  1. Posiadać numer indentyfikacyjny [WIN] nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii PL 146580152p.
  2. Posiadać wpisany do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  3. Prowadzić dokumentację magazynową [dokument przyjęcia i wydania towaru].
  4. Prowadzić ewidencję pomiaru wilgotności i temperatury w pomieszczeniu, gdzie przechowywany jest produkt paszowy.